Spelregels beschermingsbewind

1. Definities

Met deze Spelregels wordt verstaan:
Bewind 4 You: de organisatie die Bewindvoering en budgetbeheer uitoefent.
Bewindvoering: het financieel beheer voor de cliënt.
Budgetbeheer: het beheren van het inkomen van de cliënt.
Cliënt: degene voor wie Bewind 4 You de Bewindvoering of budgetbeheer uitoefent.
Budgetplan: een Plan waarin afspraken worden vastgelegd op basis van het inkomen de betaling van de vaste en variabele lasten plaatsvindt en ook eventueel reserveringen worden gedaan.
Plan van Aanpak: Een Plan waarin afspraken worden vastgelegd en is uitgewerkt hoe de financiële zaken van de cliënt ervoor staan en hoe ze zullen worden beheert.
Beheerrekening: de rekening waarop Bewind 4 You voor cliënt het beheer uitvoert.
Leefgeld: het bedrag dat nodig is om van te kunnen leven (eten, drinken en persoonlijke verzorging). Het bedrag waarover cliënt vrij kan beschikken nadat de kosten voor Bewindvoering of budgetbeheer, de vaste lasten, de variabele lasten en de reserveringen op het inkomen in mindering is gebracht.
Bankrekening: een rekening bij een bank.

2. Start Bewindvoering of budgetbeheer

Bewindvoering start na ontvangst van de beschikking van de kantonrechter.

Budgetbeheer start na besluit tot toelating door Bewind 4 You. Als uw inkomen op de beheerrekening is ontvangen kan worden gestart met de betalingen die zijn opgenomen in uw budgetplan.

3. Verplichting Bewind 4 You Bewind voering & Budgetbeheer

Bewind 4 You stelt in samenspraak met de cliënt een Budgetplan en/of Plan van Aanpak op. Indien Bewind 4 You Bewind voering & Budgetbeheer en cliënt geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het plan dan bepaalt Bewind 4 You de inhoud van het plan.

Bij het opstellen van het Budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. In het Budgetplan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van Bewindvoering of budgetbeheer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd.

Bij Bewindvoering zal er tevens een Plan van Aanpak en een boedelbeschrijving worden opgesteld. Beiden zullen ook naar de rechtbank worden gestuurd.

U ontvangt de afschriften van de beheer- en leefgeldrekening 1 keer per maand van de ABN-AMRO. Bewind 4 You zal bij bewind voering tevens jaarlijks rekening en verantwoording aan de cliënt en de kantonrechter afleggen.

4. Verplichting cliënt – Wat verwachten wij van u?

Cliënt heeft zijn persoonlijke en financiële gegevens volledig en naar waarheid doorgegeven. Bij wijziging van de persoonlijke situatie die invloed heeft op de financiële situatie moet cliënt dit direct doorgeven aan Bewind 4 You Bewindvoering & Budgetbeheer.

Cliënt zorgt ervoor dat zijn inkomen op de beheerrekening wordt gestort.
Cliënt mag tijdens de periode van budgetbeheer of beschermingsbewind geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan zonder overleg met en toestemming van Bewind 4 You Bewind voering & Budgetbeheer.

Indien de cliënt nog financiële post ontvangt dan moet deze z.s.m. naar Bewind 4 You  Bewind voering & Budgetbeheer worden doorgestuurd.
Wijzigingen in gezinssamenstelling dienen meteen doorgegeven te worden.

Indien één van uw kinderen 18 jaar wordt, dient u dit 3 maanden van te voren door te geven. Indien uw kind de leeftijd van 18 bereikt, heeft het financiële gevolgen. Uw budgetplan moet dan opnieuw bekeken en / of aangepast worden.

Kinderbijslag en Kind gebonden budget worden opgenomen in het budgetplan. Bij een stabiel dossier kan, in overleg met de bewindvoerder de kinderbijslag en / of kind gebonden budget uitbetaald worden.

Het is van belang eerst toestemming aan de bewindvoerder te vragen voordat u een tandarts bezoekt.
Client mag geen nieuwe schulden meer maken.
Let wel! Wij zijn geen bank.

5. Bankrekening(en)

Voor budgetbeheer en bewindvoering zullen er nieuwe bankrekeningen worden geopend waarop het beheer wordt uitgevoerd. Deze beheerrekeningen zullen op naam van cliënt staan maar uit de tenaamstelling blijkt ook dat er sprake is van bewind.

Het leefgeld wordt wekelijks of maandelijks overgemaakt op een ander bankrekeningnummer waarover de cliënt het beheer heeft.

De bankkosten van de bankrekeningen komen voor rekening van cliënt.

6. Kosten

De kosten voor de werkzaamheden van Bewind 4 You zullen met voorrang van de beheerrekening worden betaald.

7. Privacy en Wet bescherming Persoonsgegevens

Bewind 4 You heeft voor het uitvoeren van bewindvoering en budgetbeheer de gegevens van cliënt nodig. Deze gegevens zullen opgenomen worden in een geautomatiseerd systeem. Bewind 4 You respecteert de privacy van zijn cliënten. Bewind 4 You Bewind voering & Budgetbeheer is bevoegd tot het uitwisselen van alle relevante informatie met betrokkene(n) als dat nodig is voor een goede bewindvoering of budgetbeheer of als dat in het belang van cliënt is.

8. Aansprakelijkheid

Bewind 4 You is niet aansprakelijk voor eventuele schade die cliënt door toedoen van Bewind 4 You bij het uitoefenen van bewindvoering of budgetbeheer lijdt behoudens in het geval van opzet of grove schuld van Bewind 4 You Bewindvoering & Budgetbeheer.

Bewind 4 You is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bewind 4 You Bewind voering & Budgetbeheer is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.

Bewind 4 You kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en of nalatigheid van derden die op enigerlei wijze samenhangen met voor de cliënt verrichte werkzaamheden.

De administratie van Bewind 4 You Bewind voering & Budgetbeheer strekt, onverminderd de bevoegdheid van de cliënt tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de cliënt in het kader van bewindvoering en budgetbeheer verrichte handelingen, betalingen en reserveringen.

Indien er sprake is van een omstandigheid en of nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van Bewind 4 you Bewind voering & Budgetbeheer dan is het bedrag van aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Bewind 4 you Bewind voering & Budgetbeheer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden, op basis waarvan uitkering wordt gedaan, voor rekening van Bewind 4 you Bewind voering & budgetbeheer komt.

9. Klachtenregeling en geschillen

Het klachtenreglement en een klachtenformulier zal ter beschikking worden gesteld.

10. Beëindiging

Indien Bewind 4 You Bewindvoering & Budgetbeheer aantoonbaar haar werk niet tot behoren uitvoert.

Indien bewindvoering of budgetbeheer voor een bepaalde tijd is afgesproken en die periode is afgelopen.

Beëindiging kan in onderling overleg maar bij bewindvoering zal tevens een schriftelijk verzoek bij de kantonrechter ingediend moeten worden. Het besluit van de kantonrechter is dan bepalend.

11. Toepasselijkheid

Deze spelregels zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Bewind 4 You  Bewind voering & Budgetbeheer en cliënt.

Bewind 4 You  Bewind voering & Budgetbeheer behoudt het recht voor om deze Algemene voorwaarden te wijzigen. U zult als cliënt of betrokkene hiervan op de hoogte worden gesteld.

Indien door cliënt met een schuld regelende instelling een schuldregeling heeft afgesproken dan zijn naast deze spelregels ook de Algemene voorwaarden van de schuld regelende instelling van toepassing.

12. Bereikbaarheid Bewind 4 You.

Bewind 4 You  telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren: 06-50989078
Bezoek alleen op afspraak: Beekstraat 54,  6001 GJ te Weert
Per e-mail reactie binnen 2 werkdagen: info@bewind4you.com.

Bij ziekte of verlof vervanging  door :

Henk Guffens
Postadres: Postbus 1364, 6201 BJ Maastricht.
Kanton team bewind: Rechtbank Limburg | Maastricht.
Telefonisch spreekuur:  werkdagen van 9.00-12.00 uur via tel.nr: 043-3117848
E-mail: info@bewindvoeringen043.nl

Truus Frenken-Kuppens
Postadres 448, 6000 AK Weert.
Kanton team bewind: rechtbank Limburg | Roermond.
Telefonisch spreekuur: werkdagen van 9.00 – 12.00 uur via tel.nr: 06-21517493
E-mail: tfkbewindvoering@live.nl

13. Algemeen

Op deze Spelregels is het Nederlands recht van toepassing.

Bewind 4 You heeft een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting.

© Bewind4you - webdesign Your Concept
Top