Privacy Bewind4You:

Begripsbepaling 

Privacy: Het recht van personen op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
Organisatie: Bewind 4 You , gevestigd en kantoorhoudende te Weert aan de Beekstraat 54.
Betrokkene: De (natuurlijk) persoon waarop beschermingsbewind van toepassing is verklaard.
Bewindvoerder: A.G.J.M. Verheggen
Persoonsgegevens: Gegevens die herleidbaar zijn naar een betrokkene.
Dossier: Een systematische gebundelde verzameling van alle noodzakelijke gegevens over een betrokkene.


Reikwijdte
 

Reikwijdte: Dit reglement is van toepassing op een ieder waarvan Bewind 4You, bewindvoerder is.

Gegevensverzameling 

Doelstelling: Gegevens worden verzameld en bewerkt teneinde het beschermingsbewind uit te voeren.
Persoonsgegevens: Deze gegevens worden uitsluitend verzameld met het oog op de uitvoering van het beschermingsbewind.

Bevoegdheden

Bevoegd: De sector kanton van een bevoegde rechtbank heeft de bewindvoerder bij beschikking aangewezen en benoemd, op grond waarvan de bevoegdheid bestaat de gegevens te verzamelen en te verwerken.
Draagt zorg voor: Bewind 4 You  draagt zorg voor een zorgvuldig behandeling van de persoonsgegevens.
Doelmatigheid: Daarnaast draagt Bewind 4 You zorg voor een doelmatig beheer en organisatie van de gegevens.
Zorgvuldigheid: Tevens draagt Bewind 4 You zorg voor de zorgvuldige behandeling van de gegevens bij het uitoefenen van rechten tot inzage, correctie en toevoeging van de betrokkenen.

Beheer van gegevens

Dossiers: Dossiers en administratieve gegevensverzamelingen die klantgegevens bevatten worden op de daartoe bestemde server digitaal opgeslagen.
Beheerder: De bewindvoerder is beheerder van het dossier en draagt derhalve de verantwoording over de digitale opslag en de vorming en inhoud van het dossier.
Toegang: De bewindvoerder is de enige bevoegde die toegang hebben tot de dossiers en de administratieve gegevensverzamelingen.
Bevoegdheid: Bevoegd tot toegang in het dossier.

Beveiliging

Maatregelen: Bewind 4 You draagt zorg voor de noodzakelijke maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens.
Onbevoegden: Bewind 4 You draagt er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot de dossiers met inachtneming van de personen als bedoeld in paragraaf Beheer van gegevens, Bevoegdheid, van dit reglement.

Bewaring

Bewaring: De dossiers met de daarin opgenomen persoonsgegevens worden zeven jaar na afsluiting van het beschermingsbewind bewaard.
Vernietiging: Bewind 4 You draagt zorg voor vernietiging van de data en het dossier zeven jaar na afloop van het beschermingsbewind.

Geheimhouding

Geheimhouding: De Bewindvoerder is verplicht tot geheimhouding jegens één ieder die niet in relatie staat tot het beschermingsbewind of mentorschap of betrokken is bij de uitvoering daarvan.
Medewerker(s): De geheimhouding geldt ook voor medewerkers/ stagiaires van Bewind 4 You, die daar werkzaam zijn.

Klantgegevens

Verkrijgen: De Bewindvoerder kan op grond van de beschikking van de kantonrechter gegevens opvragen. Deze gegevens dienen verband te houden met de uitvoering van de taak van bewindvoerder.
Verstrekken: De Bewindvoerder kan op grond van de beschikking gegevens verstrekken. Deze gegevens dienen verband te houden met de taak van
Onderzoek: Indien de persoonsgegevens zijn geanonimiseerd, zodat deze niet tot individuele betrokkenen herleidbaar zijn, kan de bewindvoerder beslissen deze te verstrekken ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek.

Inzage

Inzage: De betrokkene heeft het recht op inzage in de gegevens die over hem zijn verzameld.
Aanvraag: Recht tot inzage kan de betrokkene krijgen door een schriftelijk verzoek gericht aan de bewindvoerder in te dienen.
Antwoord: Het antwoord op het schriftelijke verzoek dient binnen dertig dagen na ontvangst afgegeven te worden.
Weigering: BB&B “043” weigert of geeft schriftelijke toestemming voor de inzage. De reden waarom inzage wordt geweigerd dient schriftelijk en met redenen omkleed gemotiveerd te worden.

Afschrift

Afschriften: De betrokkene heeft, na inzage van zijn dossier, recht op afschriften uit zijn dossier. Het verzoek om een afschrift wordt ingediend bij de bewindvoerder, die het afschrift zal verstrekken binnen één maand na het verzoek.

Correctie

Correctie van gegevens: De betrokkene kan de bewindvoerder schriftelijk verzoeken de gegevens die op hem betrekking hebben, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig, of voor het doel van gegevensverzameling niet ter zake dienend, dan wel in strijd zijn met wettelijke voorschriften.
Weigering: Indien Bewind 4 You niet aan het verzoek tot correctie wil voldoen, zal hij de verzoeker hiervan schriftelijk in kennis dienen te stellen. De reden van weigering dient schriftelijk beargumenteerd te worden.
Het verzoek: Bij weigering van een correctie dient het schriftelijke verzoek te worden toegevoegd aan het dossier van de betrokkene.

Klachten

Schending privacy: Klachten rondom de schending van zaken, zoals beschreven in dit privacy beleid, kunnen bij Bewind 4You schriftelijk worden ingediend.
Klacht: Voor een onafhankelijke afhandeling van de klacht kan de betrokkene zich wenden tot de kantonrechter, die het beschermingsbewind heeft uitgesproken.

Looptijd 

Looptijd: Dit reglement is van kracht gedurende de gehele looptijd van het beschermingsbewind

Reglement 

Reglement: Dit reglement laat onverlet de rechten en plichten, die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, en overige wettelijke bepalingen.

Inwerkingtreding

Inwerkingtreding: dit reglement is per 25 mei 2018 in werking getreden.

© Bewind4you - webdesign Your Concept
Top